DELF/DALF – תעודות המעידות על רמת צרפתית שנרכשה

היות שהתנאים הבריאותים והפדגוגים אינם מאפשרים לנו לקיים את הבחינות תוך שמירה על הבריאות והביטחון של כלל המעורבים, אנו נאלצים לדחות את מועד הבחינה של DELF לקהל הרחב ו־DELF Junior (לבני נוער) ל־6 עד 13 בדצמבר.

DELF ו־DALF

הדיפלומות DELF/DALF הינן מטעם משרד החינוך בצרפת והן מוכרות ומשמשות אסמכתא ברוב המדינות ומשרדי החינוך בעולם. הדיפלומה בתוקף ללא הגבלת זמן. הן מורכבות מבחינה בכתב ובחינה בעל פה ובוחנות את רמת הצרפתית שנרכשה בלימודים לפי 6 הרמות של המדד האירופי להערכת לימודי שפה (A1 רמת מתחילים): C2, C1, B2, B1, A2, A1. ה־DALF היא תעודה המעידה על לימודי צרפתית מעמיקים והיא רלוונטית רק לשתי הרמות האחרונות.

למה צריך תעודה המעידה על רמת הצרפתית שלך?

  •  התעודה משמשת אסמכתא רשמית לרמת השליטה שלך בשפה ומהווה ערך מוסף לקורות החיים שלך שישמש אותך בחייך המקצועיים או במסלול הלימודים האקדמיים.

המבחנים מתחלקים לפי גילאים:

  • DELF/DALF פתוח לכול : לכל מבוגר שגילו מעל 18
  • DELF JUNIOR : לבני נוער בגילאי 12 עד 18

ifjromaingary@gmail.com
02.6243156 שלוחה 1

DELF/DALF לקהל הרחב

תאריכי מבחנים לקבוצות תאריכי מבחנים ליחידים
A1 15.06.2021 מ־15 עד 27 ביוני 2021
A2 15.06.2021 מ־15 עד 27 ביוני 2021
B1 16.06.2021 מ־15 עד 27 ביוני 2021
B2 16.06.2021 מ־15 עד 27 ביוני 2021
C1 17.06.2021 מ־15 עד 27 ביוני 2021
C2 20.06.2021 מ־15 עד 27 ביוני 2021

 

DELF Junior

תאריכי מבחנים לקבוצות תאריכי מבחנים ליחידים
A1 15.06.2021 מ־15 עד 16 ביוני 2021
A2 15.06.2021 מ־15 עד 16 ביוני 2021
B1 16.06.2021 מ־15 עד 16 ביוני 2021
B2 16.06.2021 מ־15 עד 16 ביוני 2021